Designed & Developed by Darkpony


αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

Designed & Developed by Darkpony

Επιστροφή
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ‘Διαγωνισμός Velvet!’ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ FACEBOOK
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
H Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ Μον. ΕΠΕ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ(Κωνσταντινοπολίτικα), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, λειτουργεί το Ραδιοφωνικό Σταθμό με το διακριτικό τίτλο «Velvet 96,8» και οργανώνει τον Διαγωνισμό με τίτλο «Ο 96.8 Velvet σας “ταξιδεύει”, σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα. Ο Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων συμμετεχόντων προκειμένου να διακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής των συμμετεχόντων και απόδοσης του Επάθλου.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Ομίλου Metromedia, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) πρόσωπα.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 11.11.2016 έως και την Τετάρτη 23.11.2016. 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
5.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται ως εξής:
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να μπαίνουν στη σελίδα του Σταθμού στο facebook (www.facebook/velvet.com), να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους στην ειδική φόρμα που υπάρχει και παίρνουν μέρος στις κληρώσεις για τέσσερα (4) ταξίδια των δύο (2) ατόμων στους εξής προορισμούς: Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη, Ρώμη.
Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 18.11, 21.11, 22.11 και 23.11.
5.2. Η συμπλήρωση των στοιχείων του κάθε διαγωνιζόμενου συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και πλήρη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.
5.3. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Σταθμός με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Σταθμού και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.
5.4. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό, αλλά σε περίπτωση που ο συμμετέχων αναδειχθεί νικητής οι λοιπές συμμετοχές του δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
6. Έπαθλο.
Οι τέσσερις (4) τυχεροί που θα κληρωθούνκερδίζουν τέσσερα (4) ταξίδια των δύο (2) ατόμων στους εξής προορισμούς: Πράγα 4 ημέρες, Βιέννη 4 ημέρες, Βουδαπέστη 4 ημέρες και Ρώμη 5 ημέρες (περαιτέρω το «Έπαθλο»). Το κάθε ταξίδι είναι δύο (2) ατόμων και περιλαμβάνει δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν διαμονή και φόρους. Οι ημερομηνίες που θα ταξιδέψουν οι νικητές καθώς και τα ξενοδοχεία που θα διανυκτερεύσουν στην κάθε πόλη εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα του πρακτορείου ταξιδιών ΖΟΡΠΙΔΗΣ TRAVEL.
7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού.
Οι τέσσερις (4) τυχεροί που έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους στην ειδική φόρμα που υπάρχει στη σελίδα του Σταθμού στο facebook, πρέπει να συντονίζονται κάθε πρωί στις 8:20 π.μ. στον 96.8 Velvet, με τους Βασίλη και Ξανθίππη και μόλις ακούσουν το όνομά τους, πρέπει να καλέσουν μέσα σε τριάντα (30) λεπτά προκειμένου να κερδίσουν το δώρο τους.
Σε περίπτωση που στις 8:20π.μ. δε βρεθεί ο νικητής, η κλήρωση θα περνάει στην επόμενη ώρα.
Λεπτομέρειες για την απόδοση του Επάθλου στον νικητή θα δίδονται κατά την επικοινωνία του με το Σταθμό.
8. Ενημέρωση για την ανάδειξη του νικητή.
O Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή στην ιστοσελίδα του Σταθμού www.velvet968.gr είτε στην σελίδα του στο Facebook.
9. Πληροφορίες.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2310909090, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 18:00.
10. Προσωπικά Δεδομένα/Αποποίηση Ευθύνης.
10.1. Ο Σταθμός ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση του νικητή και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Επάθλου σε αυτόν. Εννοείται ότι μετά την ολοκλήρωση πραγματοποίησης του Επάθλου οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων/ του νικητή θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται η επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
10.2. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Σταθμού, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Επάθλου.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, ο Σταθμός δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσουν προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.
10.3. Ο Σταθμός δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
11. Ανάκληση Προκήρυξης– Τροποποίηση Όρων.
Ο Σταθμός δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, ο Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.
12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
13. Αποδοχή των όρων.
13.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
13.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, διέπεται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτου αποδοχής των παρόντων όρων, του οποίου το πρωτότυπο βρίσκεται στα γραφεία του ομίλου στο Νομικό τμήμα.