Designed & Developed by Darkpony

Δεν διάλεξες δώροαποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

Designed & Developed by Darkpony

Επιστροφή
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ‘Διαγωνισμός 30.000 Likes Animehouse!’ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ FACEBOOK
1. H εταιρία με την επωνυμία AnimeHouse.gr, η οποία εδρεύει Καλλιδοπούλου 26 στη Θεσσαλονίκη, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Darkpony Ltd», (εφεξής «Διοργανωτές»), προωθητική ενέργεια σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι άνω των 18 ετών. Για τους ανήλικους τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα άλλως την επιμέλεια αυτών.
3. Η προωθητική ενέργεια θα πραγματοποιηθεί από 06/04/2016 έως 20/04/2016. Η προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω του site http://www.facebook.com/AnimeHouse.gr και κατά συνέπεια μόνο για τους εγγεγραμμένους στην εν λόγω ιστοσελίδα οι οποίοι έχουν και πρόσβαση στο Internet. Οι Διοργανωτές δεν υποχρεούνται να παράσχουν τίποτα από τα ανωτέρω. Οι συμμετέχοντες, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα http://www.facebook.com/AnimeHouse.gr και χρησιμοποιώντας την εφαρμογή (application) που θα υπάρχει εκεί για το διαγωνισμό, έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν:
α) Μία (1) Φιγούρα Luffy (DFX Brotherhood II)
β) Μία (1) Φιγούρα Seijuro Akashi (Master Star Piece)
γ) Μία (1) Φιγούρα Arya Stark και ένα (1) Mousepad έμβλημα Stark
δ) Ένα (1) Ozone Gaming Mouse NEON και ένα (1) Mousepad Ozone Ground Level

4. Οι συμμετέχοντες θα καλούνται, αφού μπουν στην ιστοσελίδα http://www.facebook.com/AnimeHouse.gr να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή (application) Facebook contest app by Darkpony μέσα από την οποία να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
5. Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί στην έδρα της εταιρίας Darkpony και ώρα 12:00 μία ημέρα μετά την λήξη του διαγωνισμού. Τα ονόματα των νικητών των κληρώσεων θα αναρτηθούν στο http://www.facebook.com/AnimeHouse.gr στις 21/04/2016 και οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω του email που δήλωσαν κατά την συμμετοχή στους στην εφαρμογή Facebook contest app by Darkpony. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τo AnimeHouse.gr είτε με mail στο info@animehouse.gr είτε στο τηλέφωνο +30 2310 811173, το αργότερο μέχρι τις 02/05/2016 για να κανονίσουν την παραλαβή ή την αποστολή του δώρου τους.
6. Ο νικητής υποχρεούται να βεβαιώσει την ικανότητα συμμετοχής τους στην προωθητική ενέργεια καθώς και να απαλλάξουν τους Διοργανωτές από κάθε ευθύνη.
7. Σε περίπτωση μη επικοινωνίας από τους νικητές μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία, 02/05/2016, ή σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνηθεί το δώρο του ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του στην προωθητική ενέργεια, χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου και το δώρο απόλλυται οριστικά για τους συμμετέχοντες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν υφίσταται ευθύνη για απόδοση των μη εμπροθέσμως αναζητηθέντων δώρων.
8. Οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρoυν για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα τυχόν παρουσιάσουν τα δώρα καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και η αξία τους δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
9. Οι Διοργανωτές δικαιούνται να μεταβάλουν τους όρους της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσουν με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του facebook.
10. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα όρο 3, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη της προωθητικής ενέργειας ή μετά την ανάκλησή της, οι οποιεσδήποτε συμμετοχές μέσω του “facebook” θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανύπαρκτες, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα.
11. Με τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συγκατατίθεστε στην τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από εσάς τους ίδιους, από το AnimeHouse.gr ή/και από άλλα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων, προς το σκοπό της διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα μπορούν να αποθηκευθούν σε σχετικά αρχεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για λόγους ελέγχου των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού και μόνο.
12. Οι συμμετέχοντες μπαίνουν στη newsletter λίστα του AnimeHouse.gr με σκοπό να λαμβάνουν το μηνιαίο e-mail με τις προσφορές και τα νέα προϊόντα του καταστήματος. Οι διευθύνσεις e-mail δε δίδονται σε καμία περίπτωση σε τρίτες εταιρίες και μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή από τη λίστα newsletter του AnimeHouse.gr ύστερα από αίτημα του χρήστη.
13. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής.