Designed & Developed by Darkpony

Δεν ψήφισες κάποιον παίχτη

αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

Designed & Developed by Darkpony

Επιστροφή
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ‘ZOO Radio 90.8’ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ FACEBOOK
1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός με την επωνυμία ΑΝΔΡΩΝΗΣ Χ ΠΑΥΛΟΣ που εκπέμπει τον σταθμό με τον διακριτικό τίτλο Metropolis 95.5 και εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κωστή Παλαμά 6Γ, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας στο Facebook https://www.facebook.com/Metropolis955/ διαγωνισμό με δώρα (εφεξής τα «Δώρα») έξι (6) ολοκληρωμένα άλμπουμ NBA Panini, σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:
2] Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 2.1 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων συμμετεχόντων προκειμένου να εξακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής των συμμετεχόντων και απόδοσης του Επάθλου.
2.1]. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.
 Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Ομίλου Metromedia, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) πρόσωπα.

3] Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 07-03-2016 με την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στο https://www.facebook.com/Metropolis955/ μέχρι και τις 17-03-2016. H κλήρωση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 18-03-2016, στα γραφεία του Ραδιοφωνικού σταθμού Metropolis 95.5 στις 16:30.
4] Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί τη σελίδα του “Metropolis 95.5” στο Facebook https://www.facebook.com/Metropolis955/) και να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της εφαρμογής (ονοματεπώνυμο, email, πόλη), επιλέγοντας ποιον Έλληνα παίχτη θεωρεί ως τον καλύτερο που πέρασε από το NBA. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα επιπλέον συμμετοχών στην κλήρωση μέσω της διαδικασίας Share στο Facebook timeline του χρήστη, ενέργεια η οποία αποδίδει επιπλέον τρεις (3) συμμετοχές στην κλήρωση. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Εταιρεία με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 5 κατωτέρω.
Αν το ίδιο φυσικό πρόσωπο αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές, χρησιμοποιώντας διαφορετικό email, δικαίωμα στα Δώρα θα έχει μία μόνο φορά στην πρώτη χρονικά κλήρωση.
5] Ενημέρωση για την ανάδειξη των νικητών.
Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα του Σταθμού είτε στην σελίδα της στο Facebook. Οι νικητές θα ενημερώνονται μέσω της σελίδας του Metropolis 95.5 στο Facebook με σχετική ανάρτηση αλλά και μέσω του email που έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους. Για να παραλάβουν το δώρο τους, θα πρέπει να στείλουν απαντητικό email στο info@metropolisradio.gr μέχρι τις 31-03-2016 στις 12 τα μεσάνυχτα με τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας) προκειμένου να διασφαλιστεί η παραλαβή των δώρων τους. Για την αποδοχή του δώρου απαραίτητη είναι η υπογραφή δήλωσης αποδοχής δώρου κατά την παραλαβή του. Σε περίπτωση που ο νικητής/νικήτρια δεν μπορεί να παραλάβει το δώρο του, αυτό αποστέλλεται μέσω courier και τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή/νικήτρια. Εάν οι νικητές δεν ανταποκριθούν έως τις 31-03-2016 στις 12 τα μεσάνυχτα, απαντώντας με email στο info@metrosport.gr ή εάν δεν αποδεχθούν το Δώρο τους, τότε το Δώρο ακυρώνεται. Επίσης, οι νικητές που δεν έχουν στείλει τα πλήρη στοιχεία τους έως τις 31-03-2016 χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επ' αυτού και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων.
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.
(δ) Χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή/παράδοση του Δώρου.
Το «Metropolis 95.5» σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων.
6] Το «Metropolis 95.5» διατηρείτο δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα του στο Facebook (https://www.facebook.com/Metropolis955/).
7] Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.
Η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η διοργανώτρια εταιρεία θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.
8] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών.
9] Προσωπικά Δεδομένα/Αποποίηση Ευθύνης Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση συναίνεσης για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με νέες προωθητικές ενέργειες.
Η διοργανώτρια εταιρεία ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 4 ανωτέρω, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση των νικητών και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Δώρου σε αυτούς.

Τα προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Σταθμού, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Επάθλων.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, ο Σταθμός δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσουν προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.

Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρείας παύει να υφίσταται.
10] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι βρίσκονται αναρτημένοι στην εφαρμογή «Διαγωνισμός Metropolis 95.5» https://www.facebook.com/Metropolis955/). Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook.
11] Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων ασφαλείας το «Metropolis 95.5» δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.
12] Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης
13] Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, διέπεται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτου αποδοχής των παρόντων όρων, του οποίου το πρωτότυπο ευρίσκεται κατατεθειμένο στα γραφεία της εταιρείας.